การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหนี้เครื่องสล็อต

kiezo.xyz

มีการควบคุมกระบวนการท างานของระบบเครื่องจักร ตัวอย่าง เช่น เครื่องซีเอนซี ... ในสมัยก่อนหน้านี้การออกแบบระบบควบคุมนั้นเป็นไปในลักษณะลองผิดลองถูกไม่ได้มีการ.